• Algemene reserveringsvoorwaarden

Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens te reserveren. U vindt hier de rechten en plichten van u en de Bootplezier op Kaageiland.

1. Reserveren

1.1 Op alle onze reserveringen zijn deze Algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door Bootplezier op Kaageiland zijn bevestigd.

1.2 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reserveringsbevestiging.

1.3 Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien (18) jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2. Reserveringsopdracht en betaling

2.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door Bootplezier op Kaageiland bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per e-mail. (Contract en factuur).

2.2 Binnen twee weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient de aanbetaling te zijn voldaan. De restant huursom dient bij aankomst te worden voldaan contant of per PIN betaling. Bij reservering korter dan 2 weken voor aankomstdatum dient de volledige huursom ineens te worden voldaan.

2.3 Bij niet tijdige betaling is Bootplezier op Kaageiland gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan (onverminderd) van kracht (zie artikel 3).

3. Annulering door huurder

3.1 Annulering dient telefonisch of per e-mail aan Bootplezier op Kaageiland te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering stuurt Bootplezier op Kaageiland u uiterlijk binnen 7 dagen een annuleringsbevestiging/ -nota.

3.2 Bij annulering gelden de hieronder vermelde restitutie percentages. De Bootplezier op Kaageiland adviseert u een annuleringsverzekering af te sluiten.

    • Annulering binnen 6 weken (42 dagen) voor uw aankomst dan betaald u 100% van uw huursom.
    • Annulering binnen 6 tot 10 weken (42 tot 70 dagen) voor uw aankomst dan betaalt u 50% van uw huursom.
    • Annulering binnen 10 tot 16 weken (70 tot 98 dagen) voor uw aankomst dan betaalt u 20% van uw huursom.


4. Annulering door Bootplezier op Kaageiland

4.1 Indien, doch uitgezonderd de situatie vermeld in paragraaf 7.8., Bootplezier op Kaageiland noopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Bootplezier op Kaageiland onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

5. Wijzigingen door de huurder

5.1 Wenst huurder over te boeken naar een ander appartement of is er de wens de huurperiode te wijzigen, dan is dit altijd mogelijk tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode van de gereserveerde accommodatie (mits beschikbaar). De hieraan verbonden kosten bedragen €  100,00. Is in de gewenste periode geen appartement beschikbaar dan gelden de in artikel 3 vermelde voorwaarden voor annulering door huurder. Mocht de gewenste huurperiode korter zijn dan de reeds gereserveerde periode dan is voor het verschil in huurdagen artikel 3 voor annulering door huurder onverminderd van toepassing.

6. Aansprakelijkheid van de huurder

6.1 Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers van de accommodatie dan wel elders in de Bootplezier op Kaageiland, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoedt dienen te worden. Bootplezier op Kaageiland is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de in de reserveringsbevestiging genoemde huurder. Voor schade en/of gebreken welke niet uiterlijk op de dag van aankomst bij de directie van de Bootplezier op Kaageiland is gemeld, geldt de direct hiervoor vermelde aansprakelijkheid door huurder.

6.2 Het in de reserveringsbevestiging vermelde aantal personen is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en Bootplezier op Kaageiland is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien bewoning door meer dan het toegestane aantal personen plaatsvindt.

7. Aansprakelijkheid van Bootplezier op Kaageiland

7.1 Bootplezier op Kaageiland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of persoonlijk letsel van welke aard dan ook.

7.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Bootplezier op Kaageiland aangeboden accommodaties binden Bootplezier op Kaageiland niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Bootplezier op Kaageiland geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

7.3 De (prijs)informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.

7.4 Bootplezier op Kaageiland kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.

7.5 Niet alle in de beschrijving vermelde faciliteiten zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Bootplezier op Kaageiland is niet aansprakelijk voor voorziening die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet beschikbaar waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Bootplezier op Kaageiland.

7.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie werkzaamheden worden verricht. Voor eventuele geluidsoverlast of andere ongemakken neemt Bootplezier op Kaageiland geen verantwoordelijkheid.

7.7 Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Oostenrijks recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

7.8 Geen restitutie van de reissom vindt plaats ingeval van “overmacht” waaronder, maar niet uitsluitend, een schadegebeurtenis als een natuurramp, aanslag, epidemie, molest of gevaar voor u dreigt tijdens de reis. Dit geldt ook als de infrastructuur hierdoor zodanig is aangetast dat de reis in redelijkheid niet kan worden gemaakt.